Terms & Conditions
DANISH / ENGLISH

DANSK

GENERELLE OPLYSNINGER

Mads Z. A/S
CVR. nr. 36535458
Sivlandvænget 27C
5260 Odense S. Danmark

Mail: shop@madsz.dk
Tlf. +45 69 13 27 00

Etableringsår: 2015

BETALING
På www.black-sun.dk kan du betale med dankort, visa, Mastercard, American Express og JCB. Beløbet bliver først trukket fra din konto, når varerne sendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af momsforhøjelse og ændrede afgiftsregler.

LEVERING
Er den ønskede vare på lager sender vi den til dig inden for 1-5 hverdage. Er varen ikke på lager, sender vi den så snart, den er på lager igen. Lagerstatus fremgår på de enkelte varer. Vi tager dog forbehold for lagerstyringsfejl og udsolgte varer. Det kan ikke garanteres, at udsolgte varer kommer på lager igen, og vi tilstræber at fjerne udsolgte varer fra shoppen hurtigst muligt. Såfremt der sker væsentlige  ændringer i leveringstiden, tilstræber vi hurtigst muligt at oplyse om dette  ved henvendelse direkte til køber.

Varer købt på www.black-sun.dk leveres i Danmark med  GLS til den valgte pakkeshop. Varer til udlandet leveres med anerkendt  internationalt fragtfirma.

 

FRAGT
Når du handler på www.black-sun.dk får du fragtfri levering af din ordre. Varen leveres med GLS til en pakkeshop i Danmark.

Der tilbydes ligeledes fragtfri levering på ordrer til udlandet.

 

HVIS DU FORTRYDER DIT KØB
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

  1. har modtaget din vare.
  2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på shop@madsz.dk eller på telefon +45 69 13 27 00. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen som anbefalet i Forbrugeraftaleloven. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 d age efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Husk at få en kvittering fra posthuset som bevis på, at du har returneret pakken.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varer er undtaget fortrydelsesrettet:

  1. Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer.
  2. Varer, som har fået et tydeligt personligt præg.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra  omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Mads Z. A/S
Sivlandvænget 27C
5260 Odense S, Danmark.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Sammen med varen skal du vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller faktura. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder returneringsformular, som du modtog sammen med varen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

REKLAMATIONER
Når du handler på www.black-sun.dk har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Mads Z.  A/S
Sivlandvænget 27C
5260 Odense S, Danmark

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er – gerne så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.


PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Mads Z. A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke (når du godkender vores handelsbetingelser), således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ansatte hos Mads Z. A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til www.black-sun.dk kan videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Ved brug af Trustpilot videresendes relevante oplysninger i forhold til at anmelde sitet.

Som registreret hos Mads Z. A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Mads Z. A/S via e-mail til shop@madz.dk


KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til shop@madsz.dk. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Forbrugerklagenævnet
www.forbrug.dk

 

Du kan også indgive din klage hos Forbruger Europa via dette link:

Forbruger Europa
www.forbrugereuropa.dk

Direkte link til klageportal ved Forbruger Europa:

http://ec.europa.eu/odr 

 

TERMS & CONDITIONS
GENERAL INFORMATION

Mads Z. A / S
CVR. No. 36535458
Sivland Wing 27C
5260 Odense S. Denmark
Mail: shop@madsz.dk
Tel. +45 69 13 27 00
Year of establishment: 2015

PAYMENT
At www.black-sun.dk you can pay with Dankort, Visa, Mastercard, American Express and JCB. The amount will only be deducted from your account when the goods are shipped from our warehouse. A larger amount can never be deducted than what you have approved at the time of purchase.
We take reservations for price changes as a result of VAT increase and changed tax rules.

DELIVERY
If the desired goods are in stock, we will ship it to you within 1-5 business days. If the item is not in stock, we will send it as soon as it is in stock again. Stock status is stated on individual goods. However, we make reservations for stock management errors and sold out items. It cannot be guaranteed that sold-out items will come back to stock, and we aim to remove sold-out items from the shop as soon as possible. If there are significant changes in the delivery time, we aim to inform this as soon as possible by contacting the buyer directly.

Goods purchased at www.black-sun.dk are delivered in Denmark with GLS for the chosen parcel shop. Goods abroad are delivered with a recognized international freight company.

SHIPPING
We offer free worldwide delivery.

IF YOU REGRET YOUR PURCHASE
You have 14 days right of withdrawal when you shop with us. The cancellation period expires 14 days after the day you:
a) Have received your item.
b) get the last item in physical possession when it comes to an agreement on several different items ordered in one order and delivered individually
You must inform us within 14 days of receipt that you wish to cancel your purchase. The notification must be given at shop@madsz.dk or by phone +45 69 13 27 00. In your notification, you must make clear to us that you wish to exercise your right of cancellation. You can also choose to use our return form or the standard withdrawal form as recommended in the Consumer Agreement Act. You cannot undo by simply refusing to receive the item without giving us clear notice.

Return
You must return your order to us without undue delay and no later than 14 days after you have informed us that you wish to cancel your purchase. You must bear the direct costs of returning the goods yourself. Upon return, you are responsible for ensuring that the goods are packed properly. You bear the risk of the goods from the time of delivery of the goods. Remember to get a receipt from the post office as proof that you have returned the package.

Items exempted from the right of withdrawal
The following items are exempt from the right of withdrawal:
a) Goods manufactured to the consumer’s specifications.
b) Goods that have been given a distinctly personal touch.

The item’s condition when you return it
You will be liable for any deterioration of the value of the product due to handling other than that necessary to determine the nature of the product, its characteristics and the manner in which it operates. In other words – you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.
If the item has been tested in addition to what is described above, we consider it as used, which means that upon cancellation of the purchase you will only receive part or nothing of the purchase amount, depending on the merchandise’s commercial value.
In order to receive the entire purchase amount, you must do the same as you can in a physical store. You must test the item, but do not use it in actual use.

Repayment of the purchase amount
If you regret your purchase, you will, of course, receive the amount you have deposited with us. In the event of an impairment that you are liable for, counted against this purchase amount.
If you use your right of withdrawal, we will refund all payments received from you, including delivery costs (except extra costs due to your own choice of delivery form other than the cheapest form of standard delivery we offer), without undue delay and in any case no later than 14 days from the date on which we received notice of your decision to cancel this agreement. We make such a refund with the same payment method that you used for the original transaction.
We may withhold the refund until we have returned the goods unless you have previously submitted documentation to have returned it.

What should I send back?
Together with the item, you must enclose a copy of the order confirmation or invoice. The expedition goes faster if you also fill out our return form that you received with the item.
Note! We do not receive packages sent by COD.

COMPLAINTS
When you shop at www.black-sun.dk you have 24 months warranty. This means that you can basically get the item repaired, exchanged, money back or rejected in the price, depending on the specific situation. It is, of course, a requirement that the complaint is justified and that the defect has not arisen as a result of incorrect use of the product or other damaging behaviours.
How fast should I advertise?
You must advertise within “reasonable time” after you have discovered the defect in the item. If you advertise within two months after the defect is discovered, the complaint will always be timely.

We will refund reasonable shipping costs
If the complaint is justified, we will, of course, refund your (reasonable) freight costs.
The product is sent to:
Mads Z. A / S
Sivland Wing 27C
5260 Odense S, Denmark
Remember that the item must always be returned in proper packaging, and remember to get a receipt for shipment so that we can refund your shipping costs.
When you return the item, please state what the problem is – preferably as detailed as possible.
Note! We do not receive packages sent by demand or the like.

PRIVACY POLICY
In order for you to agree with us, we need the following information:
– Name
– Address
– Phone number
– Email address
We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.
The personal information is registered with Mads Z. A / S and stored for five years, after which the information is deleted.
When collecting personal information through our website, we ensure that it always happens by giving your explicit consent (when you approve our trading terms) so that you are informed exactly what information is being collected and why.
Employees at Mads Z. A / S have access to the information that is registered about you.
We do not store and transmit customer information encrypted. Information submitted to www.black-sun.dk may not be disclosed or sold in any way to third parties, and we do not record any personal information. When using Trustpilot, the relevant information is forwarded in relation to reporting the site.
As registered with Mads Z. A / S, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact Mads Z. A / S via e-mail to shop@madz.dk

APPEALS
If you want to complain about your purchase, please contact shop@madsz.dk. If unexpectedly, we do not succeed in finding a solution, you can file a complaint with the relevant board in the area if the conditions for this are met:

Consumer Complaints www.forbrug.dk

You can also file your complaint with Consumer Europe via this link:
Consumer Europe www.forbrugereuropa.dk
Direct link to complaint portal at Consumer Europe: http://ec.europa.eu/odr